Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā atzinuma saņemšanai

10.01.2024.

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā atzinuma saņemšanai

Paredzētās darbības nosaukums: vistu audzēšanas un olu ražošanas kompleksa “Alūksnes putnu ferma” pārbūve un ražošanas apjomu palielināšana Ziemera pagastā Alūksnes novadā.

Paredzētās darbības vieta: vistu audzēšanas un olu ražošanas komplekss “Alūksnes putnu ferma”, Ziemera pagasts, Alūksnes novads (nekustamais īpašums “Putni” (zemes vienību kadastra apzīmējumi 3696 008 0051; 3696 008 0052 un 3696 008 0177)).

Ierosinātājs: SIA “Alūksnes putnu ferma” (reģistrācijas Nr. 43203003333, juridiskā adrese: “Putni”, Ziemera pagasts, Alūksnes novads, LV-4301, tālr. 26566244).

Informācija par IVN procedūru: Vides pārraudzības valsts birojs 2021. gada 21. septembrī pieņēma lēmumu Nr. 5-02/23 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu SIA “Alūksnes putnu ferma” ierosinātajai darbībai un 2021. gada 30. decembrī izsniedza ietekmes uz vidi novērtējuma programmu Nr. 5‑03/14 ziņojuma sagatavošanai. 

Sagatavotā ziņojuma nosaukums un sagatavošanas datums un datums, kad ziņojums (arī aktualizētā ziņojuma versija) iesniegts birojā:

Ziņojums vistu audzēšanas un olu ražošanas kompleksa “Alūksnes putnu ferma” pārbūve un ražošanas apjomu palielināšana sagatavots 2023. gada martā, aktualizētais ziņojums pēc sabiedriskās apspriešanas sagatavots 2023. gada maijā (1. redakcija iesniegta birojā 31.05.2023.; 2. redakcija – 09.01.2024.).

Ziņojuma sagatavotājs: SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”.

Ar ziņojumu var iepazīties: interneta vietnes www.environment.lv sadaļā “aktualitātes”