Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu

10.03.2023.

Paredzētās darbības nosaukums: vistu audzēšanas un olu ražošanas kompleksa “Alūksnes putnu ferma” pārbūve un ražošanas apjomu palielināšana Ziemera pagastā Alūksnes novadā

Ierosinātājs: SIA “Alūksnes putnu ferma” (reģistrācijas Nr. 43203003333, juridiskā adrese: “Putni”, Ziemera pagasts, Alūksnes novads, LV-4301, tālr. 26566244)

Paredzētās darbības vieta: vistu audzēšanas un olu ražošanas komplekss “Alūksnes putnu ferma”, Ziemera pagasts, Alūksnes novads (nekustamais īpašums “Putni” (zemes vienību kadastra apzīmējumi 3696 008 0051; 3696 008 0052 un 3696 008 0177))

Informācija par IVN procedūru: Vides pārraudzības valsts birojs 2021. gada 21. septembrī pieņēma lēmumu Nr. 5 02/23 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu SIA “Alūksnes putnu ferma” ierosinātajai darbībai un 2021. gada 30. decembrī izsniedza ietekmes uz vidi novērtējuma programmu Nr. 5-03/14 ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sagatavošanai. Ziņojums “Vistu audzēšanas un olu ražošanas kompleksa “Alūksnes putnu ferma” pārbūve un ražošanas apjomu palielināšana” sagatavots 2023. gada martā.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” 

Informācija par sabiedrisko apspriešanu: Sabiedriskās apspriešanas process notiks no 2023. gada 10. marta līdz 14. aprīlim. Sagatavotais ziņojums sākot ar 10. martu būs pieejams:

•    papīra formātā Ziemera pagasta pārvaldē – “Pagastmāja”, Māriņkalns, Ziemera pagasts, Alūksnes novads, LV-4332 (darba dienās, iepriekš piesakoties pa tālruni 29379590 vai 64381119);
•    papīra formātā Alūksnes klientu apkalpošanas centrā – Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 (darba dienās, iepriekš piesakoties pa tālruni 64381496 vai 66954904);
•    papīra formātā uz vietas uzņēmumā – “Putni”, Ziemera pagasts, Alūksnes novads, LV 4301 (darba dienās, iepriekš piesakoties pa tālruni 20019417);
•    Alūksnes novada pašvaldības tīmekļa vietnē: www.aluksne.lv;
•    tīmekļa vietnē: www.environment.lv/lv/aktualitates.

Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks neklātienes formā (attālināti), tiešsaistes sanāksme notiks 2023. gada 20. martā plkst. 17.00.

Ne vēlāk, kā līdz 2023. gada 17. martam tīmekļa saite un pievienošanās instrukcija, kas izmantojamas, lai pievienotos sanāksmei, tiks publicēta SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļa vietnes www.environment.lv sadaļā Aktualitātes.

Sanāksmes laikā tiks sniegta informācija par paredzēto darbību un sagatavoto ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu, kā arī būs iespēja uzdot jautājumus un saņemt uz tiem atbildes. Ja norādītajā laikā nevarēsiet pievienoties sanāksmei tiešsaistē, Jums būs iespēja noskatīties sanāksmes ierakstu, kas pēc sanāksmes tiks publicēts tīmekļa vietnē www.environment.lv. Ja, noskatoties ierakstu, Jums radīsies kādi jautājumi par paredzēto darbību vai ietekmes uz vidi novērtējuma procesu, lūdzam tos līdz 2023. gada 27. martam nosūtīt uz elektroniskā pasta adresi komplekss@environment.lv. Uz visiem jautājumiem, kas šajā laikā tiks saņemti, sniegsim rakstiskas atbildes, kuras adresātiem nosūtīsim, izmantojot elektronisko pastu.

Informatīvā klātienes sanāksme: Paredzētās darbības ierosinātājs klātienes tikšanos ar iedzīvotājiem rīko 2023. gada 24. martā plkst. 17.00. Sanāksme notiks uzņēmuma konferenču zālē, adresē “Putni”, Ziemera pagasts, Alūksnes novads. Sanāksmes laikā dalībnieki tiks iepazīstināti ar ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu un paredzēto darbību.

Rakstisku priekšlikumu iesniegšana: Rakstiskus priekšlikumus un viedokļus par ziņojumu līdz 2023. gada 14. aprīlim aicinām iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā, sūtot tos uz adresi Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045 (tālrunis: 67321173, elektroniskā pasta adrese: pasts@vpvb.gov.lv, tīmekļa vietnes adrese www.vpvb.gov.lv).